System Obsługi Zleceń PL+ - licencja elektroniczna

 • Cena netto: 259,35 zł 319,00 zł

System Obsługi Zleceń PL+ jest systemem przeznaczonym do zarządzania i obsługi zleceń na usługi, produkty i towary. Wykorzystanie programu usprawni cały proces zarządzania i obsługi zleceń.

Program swym działaniem ułatwia kontrolę nad należnościami, dzięki automatycznemu informowaniu o upłynięciu terminu płatności za zlecenie. Dodatkowo wyróżnia kontrahentów niewywiązujących się z płatności w terminie.
System Obsługi Zleceń PL+
System Obsługi Zleceń PL+ ułatwi organizację pracy w firmie i usprawni planowanie prac nad realizacją zleceń. Jest to możliwe dzięki przypisaniu poszczególnych zleceń i ich wybranych pozycji poszczególnym pracownikom. Program posiada mechanizm wyszukiwania upływających terminów wybranych elementów na podstawie aktualnej daty, co również wpłynie znacząco na wydajność pracy. Dla klientów, którzy długo nie wywiązują się z płatności można wykorzystać pole "kontrahent nieuczciwy", dzięki czemu będzie się on wyróżniał na liście kontrahentów symbolem wykrzyknika "!". Opcja ta pozwoli na szybką reakcję i niezgodzenie się np. na odroczony termin płatności, np. gdy gry kontrahent będzie zakładał nowe zlecenie itp.

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy podać nazwę użytkownika admin, i hasło również admin. Następnie można stworzyć innych użytkowników oraz nadać im odpowiednie prawa do poszczególnych elementów programu.

Program prowadzi kontrolę statusu oraz postępu prac nad sprawami zleconymi przez klientów. Umożliwia również planowanie prac nad zleceniami, by określić planowany termin zakończenia.
W programie dostępna jest historia zleceń, historia obsługi i kontrola płatności zleceń. System Obsługi Zleceń PL+
System Obsługi Zleceń PL+ zawiera również katalog oraz cennik towarów i usług, co pozwala na lepsze zarządzanie ofertą. Dodatkowo w przypadku niskich stanów magazynowych którychkolwiek z programów program poinformuje o tym zdarzeniu, by zapewnić ciągłość sprzedaży. Możliwe jest również wydrukowanie cennika towarów i usług oraz podsumowania stanu magazynowego.

W program zaimplementowany został rejestr zleceń, który umożliwia kontrolowanie statusu oraz postępu prac nas sprawami zleconymi przez klientów. Za jego pomocą można również przeglądać historię zleceń oraz tworzyć podsumowania danych na temat wartości zrealizowanych zleceń.
W rejestrze można przechowywać zarówno informacje bieżące jak i historyczne. Tabele mogą być filtrowane przy wykorzystaniu pól filtrów dostępnych dla tabel. Program umożliwia filtrowanie zleceń wg rodzaju zlecenia oraz jego statusu. Możliwe jest również wyświetlenie zleceń niezapłaconych.

Terminarz dostępny w programie pozwala na planowanie dowolnych zdarzeń dotyczących zlecenia, o którym program poinformuje w stosownym czasie. W terminarzu dostępna jest zakładka terminy, którą można potraktować również jako harmonogram planowanych zadań. Służy ona do planowania dowolnych zdarzeń związanych ze zleceniem. Dzięki niej można zaplanować czynności, o których program będzie przypominał w odpowiednim czasie.

Program System Obsługi Zleceń umożliwia również generowanie raportów, pogrupowanych w trzech zakładkach. Raporty mogą zostać stworzone z widoczną datą wystawienia lub bez niej. W zakładce "raporty dotyczące zleceń" dostępny jest mechanizm wykorzystywany do generowania rozbudowanych raportów na temat zleceń z możliwością filtrowania danych za pomocą daty, terminu wykonania zlecenia, rodzaju zleceń, statusu, przypisanych usług, kontrahenta zlecającego wykonani usługi itp.

Najważniejsze funkcje programu:

 • Rejestr spraw zleconych przez klientów
 • Kontrola statusu oraz postępu prac nad zleceniami
 • Organizacja pracy poprzez przypisywanie zleceń do pracowników
 • Obsługa i kontrola płatności za zlecenia
 • Historia realizacji oraz wartości zleceń
 • Informowanie o należnościach przeterminowanych
 • Katalog oraz cennik towarów i usług
 • Sprawdzanie stanów magazynowych, informowanie o niedoborach towarów
 • Terminarz informujący o planowanych zdarzeniach
 • Eksport danych do arkuszy .CSV
 • Możliwość obsługi programu przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej
 • Administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu
 • Nieograniczona ilość danych
 • Wieczysta licencja na użytkowanie programu
 • Łatwość obsługi

Program generuje następujące raporty:

 • Zestawienie zleceń dla danego kontrahenta
 • Zestawienie zleceń na określoną usługę
 • Zestawienie zleceń na wskazany miesiąc, rok, dowolny przedział czasu
 • Szczegóły zlecenia wraz z historią jego realizacji
 • Cennik towarów i usług, wraz ze stanem magazynowym
 • Podsumowanie wartości zrealizowanych zleceń w danym przedziale czasowym
 • Wydruk dokumentu zlecenia wraz z pełnym jego opisem
 • Zestawienie zadań do wykonania dla wskazanego pracownika
 • Raport dotyczący zaplanowanych zdarzeń zapisanych w terminarzu
 • Raport dot. należności bieżących w tym należności przeterminowanych
 • Zestawienie kontrahentów wg wskazanego rodzaju

Licencja na 1 stanowisko.