Regulamin

R E G U L A M I N

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.selor.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest firma IXION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Radlińskiej 45b, 44-286 Wodzisław Śląski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632409 , NIP:647-21-63-623, REGON: 276132029 (zwana dalej IXION).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę IXION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Radlińskiej 45b w Wodzisławiu Śl. która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Demo – możliwość pobrania bezpłatnej wersji testowej wybranego produktu. Wersja może być ograniczona funkcjonalnie oraz czasowo.
 3. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
 4. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje Sklep.
 5. Gratis – dodatkowy składnik zamówienia, załączany do wybranych Towarów, za którego nabycie Klient nie ponosi dodatkowego kosztu.
 6. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;
 10. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta;
 11. Poleć znajomemu – możliwość powiadomienia znajomego o produkcie znajdującym się w sklepie. Treść powiadomienia musi być zgodna z niniejszym Regulaminem w szczególności z § 12. Ponadto, treść powiadomienia może dotyczyć jedynie wybranego produktu i nie może służyć do rozpowszechniania wiadomości tekstowych nie związanych z wybranym produktem.
 12. Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 13. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 14. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie internetowej: selor.pl.
 15. Sprzedawca - oznacza firmę IXION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Radlińskiej 45b w Wodzisławiu Śl. będących właścicielami praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;
 16. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie selor.pl
 17. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 18. Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 20. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
 21. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 22. Adres reklamacyjny – IXION sp. z.o.o. ul. Radlińska 45B, 44-286 Wodzisław Śląski.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w Sklepie możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.
 6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
 8. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 4 Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania); w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient może zapisać się na Newsletter.
 7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
 8. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 9. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5 Zamówienie

 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:

  a) zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;

  b) jeżeli nie posiada Konta Klienta, wypełnienia dedykowanego formularza i podania:

  - w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);

  - w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Na podstawienia Zamówienia Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.

 

§ 6 Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz KGO (koszt gospodarowania odpadami).
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  a) gotówką, przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);

  b) gotówką, przy odbiorze osobistym (płatne w biurze Sprzedawcy);

  c) przelewem internetowym oraz kartą płatniczą za pośrdnictwem jednego z dostępnych w sklepie operatorów płatności elektronicznych:

  - DotPay

  - eCard

  - Przelewy24

  d) Przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.

 

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Obszarem dostaw zrealizowanych zamówień jest teren nastepujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 4. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
 6. W przypadku gdy Dostawę realizuje firma kurierska, Klient może dodatkowo otrzymać wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi, a także po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 7. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 8. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 9. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 10. Termin realizacji zamówienia (od momentu złożenia zamówienia do wysyłki do Klienta), wynosić może od 1 do 10 dni roboczych. Czas Dostawy do Klienta (od momentu wysłania do odbioru przez Klienta może wynosić od 1 do 5 dni roboczych). W przypadku niemożności dotrzymania któregoś z wymienionych terminów, warunki realizacji i dostawy są uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 11. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Sprzedawcy w dni powszednie w godz. 8-16.
 12. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujący dostarczane pozycje Zamówienia.
 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówionego Towaru oraz decyzji Klienta co do ponownej dostawy Towaru. W innym przypadku Sprzedawca pozostawi Towar do dyspozycji Klienta w Biurze Sprzedawcy w celu dokonania odbioru osobistego, za wyjątkiem przypadków odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosownie do treści § 8 Regulaminu. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi rzeczywisty koszt odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i/lub rzeczywisty koszt ponownej Dostawy zamówionego Towaru.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

  h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@selor.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Ixion sp. z o.o., ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski. Oświadczenie można pobrać ze strony: https://www.selor.pl/uploads/media/oswiadczenie_odstapienie_od_umowy.pdf
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany do zwrotu całości Towarów zakupionych w ramach odstępowanej Umowy, łącznie z otrzymanymi w trakcie zakupu Gratisami, oraz wszelkimi innymi składnikami zamówionych Towarów (wszelkie akcesoria, instrukcje obsługi, dokumentacje, karty gwarancyjne);
 5. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Ixion sp. z o.o., ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.
  Jeżeli jednak klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  W przypadku gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na kartę;
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlega cały Towar będący przedmiotem Zamówienia;
 10. Możliwe jest odstąpienie od umowy przez klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art.22 ust.1. KC, na warunkach analogicznych, jakie są przewidziane dla konsumentów wg Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002. Możliwość taka, dotyczy wybranych produktów, posiadających stosowną adnotację w opisie - „Opcja zwrotu towaru również przy zakupie przez firmę”.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
  Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy Towar:
   a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
   b) nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;
   c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę;
   d) został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

  Wada prawna polega na tym, że kupiony przez Konsumenta Towar stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, albo posiada ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
  W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru Konsumentowi, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania Towaru Konsumentowi. W przypadku stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania Towaru obowiązek wykazania, że wada istniała w Towarze w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
   a) wymiany towaru na wolny od wad;
   b) usunięcia wad;
   c) obniżenia ceny;
   d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania Towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 10. Jeśli Konsument żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania jeżeli opcja wskazana przez Konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

  b) za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;

  c) szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

  d) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

 

§ 12 Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:

  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  c) wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Klient nie jest uprawniony do:

  a) zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  b) zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:

  a) zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§ 13 Opinie

 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania opinii o produkcie.
 2. Treść opinii jest jawna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie.
 3. Opinia o produkcie może być pozytywna negatywna lub neutralna.
 4. Opinia powinna być zredagowana w sposób czytelny i nie może zawierać w szczególności:

  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

  b) adresów stron internetowych;

  c) treści o charakterze reklamowym.

 5. Usługodawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować opinię w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

  a) wynika to z orzeczenia sądowego;

  b) opinia narusza zasady określone w § 13 pkt. 4;

  c) opinia została omyłkowo wystawiona do innego produktu;

 

§ 14 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników Internetu oraz Klientów, korzystających ze Strony Internetowej określa osobny dokument - Polityka Prywatności, który to dostępny jest na następującej stronie: https://www.selor.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.

 

§ 15 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

§ 16 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2019 roku.