Reklamacje i Zwroty

Prawo do odstąpienia od Umowy

Klient (będący konsumentem w  rozumieniu art.22 KC) posiada prawo do odstąpienia od Umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru zakupionego w ramach Umowy. Klient deklaruje wolę skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy poprzez sporządzenie i wysłanie  oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Ixion sp. z o.o. ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski,

lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@selor.pl

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.selor.pl/uploads/media/oswiadczenie_odstapienie_od_umowy.pdf
Termin oświadczenia uznaje się jako dotrzymany, jeżeli data wysłania oświadczenia na jeden ze wymienionych wcześniej adresów zawiera się w okresie 14 dni od otrzymania towaru.

Klient nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22 KC, posiada prawo do odstąpienia od Umowy na warunkach analogicznych, do tych przewidzianych ustawowo dla konsumentów. Możliwością takiego odstępstwa od umowy objęte są wybrane towary, które posiadają stosowną adnotację w opisie – „Opcja zwrotu towaru również przy zakupie przez firmę”. Adresy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu, są takie same jak w przypadku odstępstwa konsumenckiego.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowę uważa się za niezawartą. Wszystko to, co strony świadczyły w ramach odstępowanej umowy podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na następujący adres:

Ixion sp. z o.o. ul. Radlińska 45b, 44-286 Wodzisław Śląski

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Ixion sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Zwrot środków pieniężnych, za które zakupiono zwracany towar następuje drogą analogiczną, do tej, którą dokonana została zapłata w ramach odstąpionej umowy. 
Jeżeli wybrany został sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku zapłaty kartą płatniczą, zwrot środków następuje bezpośrednio zasilając rachunek karty płatniczej.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy

Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Licencje towarów w wersji elektronicznej (ESD) są imienne i wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika końcowego dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu zamówienia nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji.
Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji próbnej oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania klienta.
W przypadku popełnieniu błędu w danych do licencji zazwyczaj istnieje możliwość ich zmiany już po realizacji zamówienia, jednak zależy to od producenta oprogramowania, a nie sklepu SELOR.PL.
Sklep SELOR.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z błędnie wypełnionych danych do licencji.

Zalecenia selor.pl, co do realizacji zwrotów

W przypadku realizacji zwrotu towaru, prosimy Klienta o dołożenie starań aby:

  • o ile to możliwe, załączyć do zwracanych towarów oryginał, bądź kopie dokumentu sprzedaży (faktury lub paragon).
  • zadbać o dobre zabezpieczenie paczki ze zwracanymi towarami, w przypadku zwrotu za za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej.
  • zwrócić towary nabyte w ramach odstąpionego zakupu w możliwie kompletnej postaci – załączając wszelkie gratisy, akcesoria dodatkowe, instrukcje, dokumentacje, karty gwarancyjne